Nieuws / 22 november 2021

Wijzigingen dyslexiezorg per januari 2022

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Protocol 3.0

Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) ingevoerd en gaat de nieuwe versie (3.0) van de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg in. Deze leidraad beschrijft het proces dat doorlopen wordt vanaf het vermoeden van ernstige dyslexie op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Tot en met december 2021 wordt nog gebruik gemaakt van de huidige versie (2.0) van de Leidraad.

Een aantal belangrijke wijzigingen voor de praktijk:

  • Kinderen moeten een V-/E score op lezen behalen om hen aan te kunnen melden voor de vergoede zorg. Eerder konden kinderen die een V/D score hadden voor technisch lezen i.c.m. een E/V- score voor spelling ook aangemeld worden. Dit is per januari 2022 niet meer zo. Er komt een overgangsperiode. De verschillende scenario‚Äôs in de overgangsperiode zijn te vinden in deze toelichtende brief.
  • Tijdens het onderzoek worden andere criteria gehanteerd dan op dit moment. Kinderen krijgen een diagnose Ernstige Dyslexie (ED) als zij tijdens het onderzoek scoren bij de zwakste 6,7% op woordlezen i.c.m. de zwakste 10% op pseudowoordlezen of andersom. Of als zij bij de zwakste 6,7% op spelling i.c.m. de zwakste 10% op woordlezen behoren.
  • Uitval op de verklarende indicatoren (klanktekenkoppeling, snel serieel benoemen en fonologische vaardigheden) vormen geen extra voorwaarde meer om voor behandeling in aanmerking te komen.
  • Co-morbiditeit is geen uitsluitingscriterium meer voor vergoede diagnostiek. Een kind komt voor vergoede behandeling in aanmerking als blijkt dat er geen belemmerende factoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid van de vergoede dyslexiezorg.

Reguliere dyslexieonderzoeken

Naast de vergoede diagnostiek blijft Bazalt Groep (HCO en RPCZ) dyslexieonderzoeken doen die bekostigd worden door school en/of ouders. Hiervoor hanteren we de definitie en werkwijze van Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie en de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat deze onderzoeken niet tot een vergoed behandeltraject leiden.

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  • de kinderen met E-scores op spelling i.c.m. D/V scores op lezen  Deze kinderen zouden in het huidige protocol in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg, maar komen dat vanaf januari 2022 niet meer.
  • kinderen met ernstige spellingproblematiek zonder leesproblemen. Aangezien spellingproblematiek zonder enige leesproblemen atypisch is voor dyslexie, wordt bij deze aanvragen ook gekeken naar mogelijke andere verklaringen.
  • kinderen die eerder een vergoed dyslexieonderzoek hebben gekregen, maar waarbij ten tijden van het onderzoek geen diagnose gesteld kon worden door alternatieve (gedrags)problematiek en waarbij deze problematiek nu is opgelost.

Kinderen die geen E-scores op lezen en/of spelling behalen komen niet voor vergoed of regulier dyslexieonderzoek in aanmerking, conform de opgestelde Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie  (Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie | Dyslexie Centraal). Dit wijzigt dus niet.

Meer informatie?

Binnen Bazalt Groep (HCO en RPCZ) zijn wij alle consequenties voor aanmelden, diagnostiek en behandeling aan het uitwerken. Wij zullen de scholen hierover de komende tijd op meerdere momenten en via verschillende kanalen van informatie voorzien.