OGW Data analyse HCO

De term ‘opbrengstgericht werken’ (OGW) roept vaak direct de associatie op met toetsresultaten, taal en rekenen. Maar opbrengstgericht werken gaat om veel meer dan dat. In de visie van het HCO staan de volgende uitgangspunten centraal bij OGW.

Visie op OGW

Opbrengstgericht werken:

 • gaat over het bijdragen aan een optimaal ontwikkelingsproces bij kinderen in brede zin (en dat is meer dan taal en rekenen);
 • is een systeem waarin vele radertjes in de schoolorganisatie in elkaar haken en zo de leerresultaten van kinderen beïnvloeden; 
 • is een cyclisch proces: plannen, uitvoeren, evalueren en herontwerpen van het onderwijs is een continue proces;
 • is aandacht voor de leerresultaten binnen de kwaliteitszorg op basis van analyses. Deze analyses leggen trends en aandachtspunten bloot; 
 • draait om focus op de leergebieden voor de lange termijn, waarbij het totale onderwijs binnen de school in samenhang wordt bestudeerd en gevolgd;
 • heeft een directe relatie met handelingsgericht werken (HGW): door het handelen af te stemmen op onderwijsbehoeften, werk je ook aan onderwijsopbrengsten.

OGW in de praktijk in het Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en het PO

OGW is verweven binnen vele onderdelen van een onderwijssysteem. Denk aan werken met groepsplannen, effectieve directe instructie, data-analyse, doelen stellen, onderwijskundig leiderschap en onderwijsaanbod. Het is niet eenvoudig om al deze onderdelen in kaart te krijgen en cyclisch te optimaliseren. Het HCO kan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen daarbij ondersteunen.  

Onze aanpak in opbrengstgericht werken:

 • Intakegesprek en/ of introductiebijeenkomst met bestuur en/of managementteam;
 • Schoolanalyse bestaande uit: data-analyse, gesprek met management en pedagogisch medewerkers, leidsters en/of leerkrachten aan de hand van een analyse-instrument en groepsbezoeken;
 • Bespreken van het schoolanalyserapport met aanbevelingen voor de OGW aanpak;
 • Opstellen van een plan van aanpak (meerjarenplanning en specifiek uitgewerkt jaarplan);
 • Uitvoering (dit kan het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de school zelf doen of samen met onze adviseurs, zo uitgebreid als gewenst);
 • Monitoring en evaluatie;
 • Kwaliteitszorg.

Ondersteuning op specifieke onderdelen is ook mogelijk. Denk aan:

 • Training in het effectief gebruik van ESIS, CITO en Parnassys;
 • Implementatie van een kindvolgsysteem, zoals het observatie-instrument KIJK!;
 • Maken van een data-analyse (CITO, ESIS, Parnassys) en het coachen van de intern begeleider in de toepassing hiervan;
 • Coaching van pedagogisch medewerkers, leidsters, leerkrachten, intern begeleiders, managers en directeuren;
 • Teamworkshop in relatie tot OGW: werken met groepsplannen, missie en visie, directe instructiemodel, bespreken van opbrengsten, onderwijskundig leiderschap, leerlijnen, observeren van ontwikkeling, etc.;
 • Opstellen van een opbrengstgericht kwaliteitszorgsysteem.

OGW met jonge kinderen

Peuters en kleuters ontwikkelen zich op hun eigen manier en leren vooral spelenderwijs. In de visie van het HCO vraagt opbrengstgericht werken met jonge kinderen daarom ook om een eigen benadering.

Onze aanpak in opbrengstgericht werken met peuters en kleuters:

 1. Leer goed kijken: Hoe speelt dit kind? Waar zit het in zijn ontwikkeling? Wat gaat gemakkelijk en wat kost moeite? Wat valt op? Een observatie-instrument zoals KIJK! kan hierbij ondersteuning bieden. Dit geeft inzicht in de ontwikkelingslijnen en helpt om antwoord te geven op de vraag: Wat kan dit kind al en wat is de volgende stap die het zou kunnen zetten?
 2. Stem je handelen af: Waar heeft dit kind behoefte aan? Welke interventie kan ik doen? Hoe kan ik tegemoet komen aan de behoefte om spelend te leren? Aan welke doelen zou ik met dit kind kunnen werken? Met handelingsgericht werken (HGW) kun je afstemmen op de behoeften van een kind en op de ontwikkelingsfase waarin het zit. Zo help je jonge kinderen ook de volgende stap te zetten. 
 3. Evalueer je handelen: Heeft datgene wat ik gedaan heb het gewenste effect gehad? Wat werkte? Door welke aanpak of activiteiten kwam het kind in beweging? Waardoor kwam ontwikkeling op gang?

Ondersteuning op specifieke onderdelen is ook mogelijk. Denk aan:

 • Observeren van ontwikkeling: bijvoorbeeld met behulp van KIJK! of andere ontwikkelingsvolgsystemen.
 • Inzicht in de leerlijnen/ontwikkelingslijnen van jonge kinderen: bijvoorbeeld met behulp van de training OGW: werken aan de voorwaarden op opbrengstgericht te werkenmet jonge kinderen en de training OGW: verdieping. In de basistraining gaat het om leren werken in de kleine groep en inzicht krijgen in de leerlijnen, ontwikkelingslijnen van jonge kinderen. In de verdiepingsmodule gaat het om het kunnen maken van een groepsoverzicht en groepsplan en dus het kunnen maken van onderwijsaanbod dat past bij het niveau en de verschillende onderwijsbehoeften van je groep.
 • Visieontwikkeling op goed onderwijs voor het jonge kind.
 • Spelend leren en een uitdagende speelleeromgeving binnen OGW: bijvoorbeeld met de Masterclass Spel. 

Schoolleidersregister PO

Onze trainingen en advies rondom leidinggeven aan OGW  zijn aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze aanpak gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Schoolleidersregister Informeel Leren

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies