BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Sociale veiligheid gaat over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Een kind kan alleen tot leren komen als het zich veilig én geaccepteerd voelt in de groep. Sociale vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en een positief groepsklimaat spelen hierbij een belangrijke rol. Ook de thuissituatie kan van invloed zijn. Hoe ga je hier op school goed mee om?

Maak werk van sociale veiligheid op school

Het opstellen van beleid voor sociale veiligheid vraagt om een schoolbrede visie. De pedagogische visie, context en de doelen van school zijn hierbij richtinggevend. De Wet op sociale veiligheid op school geeft een kader waaraan een school moet voldoen. Vanuit HCO kunnen wij ondersteunen bij het ontwikkelen van een schoolbrede visie en beleid. Hierbij ondersteunen wij de coördinator sociale veiligheid.

Leer werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij het zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen hoort ook aandacht voor het signaleren en bestrijden van huiselijk geweld waar kinderen het slachtoffer van worden. Om instanties die werken met kinderen te helpen, is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder leraren, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Bovendien is sinds 1 januari 2019 de Meldcode aangescherpt.

Experts van HCO kunnen scholen ondersteunen bij preventie, het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bijvoorbeeld met trainingen over de Meldcode voor aandachtsfunctionarissen en leraren. Of denk aan de aanpak Safe you, Safe me. Ook verzorgen wij ouderavonden met het thema Positief opvoeden. Ook helpen experts van HCO graag bij de implementatie van de (vernieuwde) Meldcode.

Kijk voor meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling op www.lvak.nl of www.nji.nl/Werken-met-de-meldcode of neem contact op met één van onze experts.


Experts

Diensten

Downloads