Dyslexie HCO

Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en met evenveel gemak lezen en schrijven. Als een leerling na langdurige en intensieve oefening en begeleiding niet voldoende vooruit gaat met lezen en schrijven, kan er sprake zijn van dyslexie.

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en schrijven op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties flink belemmeren. Bij een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen kinderen vaak een aanvaardbaar niveau van lezen, spellen en schrijven bereiken.

Een gespecialiseerd psycholoog/orthopedagoog kan met specifiek onderzoek vaststellen of het om dyslexie of een ander leesprobleem gaat. In sommige gevallen wordt onderzoek en behandeling vergoed door de gemeente. Hiervoor heeft het HCO zich aangesloten bij Onderwijszorg Nederland, een coöperatie van 22 onderwijsadviesbureaus.

Voor zowel onderzoek als behandeling hebben wij momenteel geen wachtlijsten.

Wel of niet vergoed

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten zorgplicht voor alle vormen van jeugdhulp. Onder bepaalde voorwaarden geeft uw gemeente toestemming voor de diagnostiek en behandeling van dyslexie en vergoedt zij de kosten hiervoor. De kosten voor dyslexieonderzoek en diagnose worden vergoed als:

 • het kind basisonderwijs volgt en minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar is;
 • de school eerst minstens twee periodes van zes maanden (drie keer per week 20 minuten) extra hulp heeft geboden;
 • het kind met lezen E-scores blijft halen. Het mogen ook lage D-scores zijn, maar dan moeten de spellingresultaten van uw kind E-scores zijn;
 • het kind geen andere beperkingen heeft die nadelig kunnen zijn bij de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Om ook de kosten van de behandeling vergoed te krijgen, moet ernstige enkelvoudige dyslexie zijn vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Aanmelding en formulieren vergoede diagnostiek en behandeling dyslexie

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind voor nader onderzoek. De school draagt zorg voor het leveren van een leerlingdossier. Overleg eventueel met de onderwijsadviseur van het HCO die bij u op school betrokken is bij leerlingzorg.

Download hier Leerlingdossier en Aanmeldingsformulier voor ouders*

* Beide ouders ondertekenen het formulier. Als dit niet mogelijk is, adviseren wij u een opmerking op het aanmeldformulier te plaatsen. Dit voorkomt vertraging in de aanmeldingsprocedure en pijnlijke situaties.

Voor aanmelding beoordeelt onze afdeling ONL-administratie het dossier op de volgende documenten:

 • Aanmeldingsformulieren
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem

U kunt deze documenten opsturen naar:

HCO
t.a.v. ONL Dyslexie
Postbus 53509
2505 AM Den Haag

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Procedure ONL dyslexie onderzoek. Heeft u een aanvullende vraag? Neem telefonisch contact met ons op via T: 070-448 28 98 (Bente Slootjes) of E: .

Intake, onderzoek en afspraak na afloop

Voorafgaand aan het dyslexieonderzoek, vindt een intakegesprek met de ouder(s) plaats. Het onderzoek zelf bestaat uit:


 • een diagnostisch onderzoek naar spelling en lezen;

 • een intelligentieonderzoek.

Het intakegesprek en het intelligentieonderzoek plannen wij direct na elkaar.

Na afloop van het onderzoek maken wij een afspraak met u  om de onderzoeksresultaten mondeling toe te lichten. Tijdens dat gesprek ontvangt u  ook een schriftelijk verslag van de resultaten. Als het onderzoek aantoont dat er sprake is van dyslexie, verstrekt het HCO een dyslexieverklaring. Op basis van deze verklaring kunnen er op school speciale maatregelen worden genomen. Een leerling krijgt dan bijvoorbeeld voor sommige opdrachten meer tijd. 

Behandeling van dyslexie

 

Tot nog toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost. Wel kunnen kinderen met intensieve extra begeleiding vaak een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereiken. Als er ernstige enkelvoudige dyslexie is vastgesteld komt uw kind in aanmerking voor behandeling. De duur van de dyslexiebehandeling hangt af van de ernst. Maar ook van de inzet van het kind en de ouder(s).

 • Een traject varieert meestal tussen de één en anderhalf jaar, waarbij een dyslexiespecialist met het kind wekelijks zo’n drie kwartier aan de slag gaat.
 • Daarnaast is een voorwaarde dat ouders met het kind thuis extra oefeningen doen. 
 • Het HCO informeert ouder(s) en de school over de inhoud van de behandeling en betrekt de school ook bij tussentijdse evaluatiegesprekken.
 • Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van symbolen en steunkaarten om kinderen de letters en spellingregels te leren.
 • De behandeling, waarbij we o.a. werken met software van Pelle (Pelle helpt), vindt plaats in de buurt van de school of op de school van het kind.

Dyslexie gaat nooit over. Maar de behandeling bij kinderen heeft zeker een positief effect op hun lees- en spellingvaardigheid. De behandelaar betrekt de ouder(s) en de school intensief bij de behandeling. Zowel bij lezen als bij spellen streven we naar één jaar vooruitgang ten opzichte van de start van de behandeling. Het kind herkent letters, woorden en klanken en het begrijpt wat er in de tekst staat. Bovendien weet het kind hoe het moet omgaan met de beperking. Het durft dyslexie op school bespreekbaar te maken en leerkrachten te vragen daarbij te helpen. Al met al groeit het zelfvertrouwen en neemt het leesplezier toe. Het vergroot de mogelijkheden en kansen tijdens de verdere schoolcarrière en in hun latere loopbaan.

Overnemen van de diagnose dyslexie voor behandeling bij HCO/ONL

Regelmatig krijgen wij bij het HCO van scholen en ouders de vraag of wij de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie en de indicatie voor behandeling kunnen overnemen. Er is dan onderzoek gedaan door een andere praktijk dan het HCO/ONL. Dit is alleen mogelijk, als er is voldaan aan een aantal voorwaarden. Download hier de Voorwaarden voor het overnemen van diagnose dyslexie voor behandeling bij HCO/ONL.
Om de kosten van de behandeling vergoed te krijgen, moet ernstige enkelvoudige dyslexie zijn vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Dyslexieonderzoek bekostigd door school of ouders

 Als er geen sprake is van ernstige dyslexie of om andere redenen een leerling niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, worden de kosten voor het onderzoek niet vergoed. In sommige gevallen kan de school de kosten van het onderzoek voor haar rekening nemen (regulier onderzoek). Anders komen de kosten voor de rekening van ouders/verzorgers (particulier onderzoek). Neem voor meer informatie contact op met Hanna Stoutjesdijk

Kwaliteit gegarandeerd


 Het HCO beschikt over het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit is toegekend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Dit keurmerk garandeert dat het HCO voldoet aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling zijn gesteld.

keurmerk dyslexie

Hulpmiddelen voor dyslectische kinderen

Wij kunnen u ook adviseren over handige hulpmiddelen voor kinderen met leesproblemen of dyslexie, bijvoorbeeld allerlei ICT tools. Informatie over dyslexiehulpmiddelen zoals Sprint, Kurzweil, Daisy-speler kunt u vinden op de website www.lexima.nl. Maar welke ondersteuningssoftware is er precies beschikbaar? En hoe kunnen leerkrachten, ouders en leerlingen deze het beste gebruiken in de dagelijkse praktijk? Neem voor dit soort vragen contact op met een van onze dyslexie experts.

Checklist meertaligheid voor scholen

Gezien het groeiende aantal kinderen in Nederland dat een andere moedertaal heeft, is meertaligheid momenteel een actueel issue op scholen. Helemaal complex wordt het wanneer er bij een kind dat meertalig is sprake is van lees- en spellingproblemen in het Nederlands. Deze problemen kunnen voortkomen uit nog onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal óf vanuit een algemeen of
specifiek taalprobleem (zoals dyslexie). Om hierin een eerste screening te doen, is binnen ONL – in samenwerking met Thomas More, een unie van hogescholen in België met de meest ontwikkelde expertise op gebied van dyslexie en meertaligheid – een vragenlijst ontwikkeld die scholen in overleg met ouders kunnen invullen. 

Download hier de Checklist meertaligheid voor scholen 

Hierin komt de achtergrondinformatie van het kind aan bod (zoals in welke talen met het kind gecommuniceerd wordt, hoe lang het in Nederland is en of er voldoende veilige basis is om tot ontwikkelen te komen) evenals vragen m.b.t. de beheersing van de moedertaal en van de Nederlandse taal.
De checklist betreft nadrukkelijk een screeningsinstrument, een hulpmiddel voor school om overzicht te creëren in de problematiek bij een vermoeden van lees- en spellingproblemen bij meertaligheid. De checklist eindigt in een korte beslisboom met aanbevolen te ondernemen actie door school (en/of ouders). Dit kan zijn: 1) aanmelden voor nadere diagnostiek bij een vermoeden van een algemeen of specifiek taalprobleem (ONL) of 2) inzetten van extra ondersteuning voor de leerkracht bij het aanleren van het Nederlands (EDventure).

Door het beschikbaar stellen van de checklist willen we bevorderen dat in het voortraject tijdig de juiste ondersteuning wordt geboden om enerzijds de ontwikkeling van kinderen op het terrein van lezen en spellen te optimaliseren en anderzijds onnodige doorstroom naar dyslexiezorg dan wel andere vormen van intensieve zorg te voorkomen. Dat kan alleen als we het onderwijs daarbij helpen en op een laagdrempelige manier met scholen samenwerken. We integreren hier dus ‘the best of both worlds’.
De checklist is dus géén diagnostisch instrument. De verwachting is dat het gebruik van de checklist zich vanzelf wijst en zonder training ingezet kan worden op het moment dat sprake is van lees- en spellingproblemen bij meertalige kinderen.
Gezien de actualiteit van het thema meertaligheid voor scholen bekijken we momenteel wel of er vanuit EDventure een workshop ontwikkeld kan worden op dit gebied om desgewenst de kennis van scholen op dit thema bij te spijkeren. Eerste stap hierin is nagaan wat Thomas More op dit gebied beschikbaar heeft en de eventuele mogelijkheden voor samenwerking bespreken. Hierover informeren we u voor de zomer.
Binnen ONL wordt nu verder gewerkt aan het stappenplan Diagnostiek en Behandeling bij meertaligheid voor geval een meertalige leerling (na screening) wordt aangemeld met een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Zo optimaliseren we naast de ontwikkeling van kinderen die in zorg zijn ook onze eigen dyslexie-behandeling voor deze groep kinderen.

 

Heeft u een specifieke vraag over dyslexie?

 • Stel uw vraag aan de onderwijsadviseur van het HCO voor leerlingzorg die bij u op school komt.
 • Neem telefonisch contact op via 070-448 28 28 
 • Mail ons via: 

Klachtenregeling

Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het HCO. Wij verzoeken u deze ontevredenheid niet op te kroppen, maar ons kenbaar te maken. Dat kan rechtstreeks via de medewerker met wie u te maken heeft. Wij proberen graag in onderling overleg een oplossing te vinden. Mocht u er op deze manier samen niet uitkomen, verwijzen wij u naar de volgende mogelijkheden: 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies