Diensten

Vooruit met Leren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Vooruit met Leren is een vooruitstrevende, effectieve aanpak van leerachterstanden, waarbij op basis van een goede samenwerking met de school, een RT-organisatie, de leerlingen en de ouders toegewerkt wordt naar een situatie waar leerlingen weer optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs.

Aanleiding

Met het uitbreken van de Covid-19 pandemie in maart 2020 en de daaruit volgende scholensluitingen zijn de verschillen in de ontwikkeling tussen leerlingen uitvergroot. Het schoolpersoneel staat voor de uitdaging om de leerlingen binnen de mogelijkheden van de school een zo passend mogelijk aanbod op de verschillende vakgebieden te geven. Hiertoe hebben de scholen al  verschillende interventies ingezet om leerlingen allereerst op afstand en later weer op school zo goed mogelijk te begeleiden. Dit lukt echter niet altijd binnen de huidige klassensituatie en -organisatie.

Het HCO kan helpen bij het uitdenken en uitvoeren van een gefundeerd onderwijsondersteuningsprogramma voor de kinderen gericht op de verschillende vakgebieden. Bij een dergelijke traject wordt de school ontzorgd bij het uitwerken van een plan en de coördinatie, scholing en bewaking van de kwaliteit hierbij. Voor de uitvoering van de ondersteuning wordt er samengewerkt met RT-ers die de leerlingen onder supervisie van het HCO ondersteunen. In samenwerking met school en ouders wordt toegewerkt naar een situatie waarin leerlingen zich zo veel mogelijk op hun oude niveau bevinden, waarmee ze optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs in de klas.

Het doel

Het doel is dat de leerlingen, die als gevolg van de pandemie hun leerpotentieel niet ten volle hebben benut bij de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen, optimaal profiteren en zodoende goed mee blijven komen met het klassikale aanbod.

De opzet

Het programma verloopt doelgericht, waarbij kinderen in groepjes werken aan specifieke leergebieden. Naar gelang de wens van de school vindt de begeleiding plaats tijdens of na schooltijd. De volgende werkwijze wordt gehanteerd:

 1. De nulmeting; aan de hand van de toetsresultaten wordt een analyse gemaakt van de leervorderingen van een groep kinderen per gewenst vakgebied. De focus ligt op leerlingen met een verminderde leergroei, waarbij er een reële verwachting is dat zij toegeleid kunnen worden naar het te verwachten niveau.
 2. De leerling selectie, waarbij de leerkrachten en de intern begeleider(s) betrokken worden bij het bepalen van de vakgebieden en samenstelling van de groepjes leerlingen die begeleid zullen worden.
 3. De communicatie aan ouders en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat eenieder optimaal betrokken en geïnformeerd is bij de uitvoering van het traject.
 4. De handelingsplannen worden opgesteld op basis van een diepte-analyse door een vakinhoudelijk expert van het HCO, waarbij de RT’ers worden voorgelicht over de uitvoering hiervan.
 5. De begeleidingsmomenten van de leerlingen van 60 – 90 minuten waar gewerkt wordt aan verschillende verbeterdoelen. Hierbij kan ook huiswerk gegeven worden om de oefenmomenten uit te breiden en de ouderbetrokkenheid te stimuleren.
 6. De logboeken die worden bijgehouden door de RT’ers en waarin wordt meegelezen door inhoudelijk adviseurs en de betrokken leerkrachten van de school.
 7. De vertaalslag; in de begeleidingsmomenten wordt gewerkt met de materialen van de school waardoor de overgang naar de klassensituatie gemakkelijker verloopt. Er zijn afstemmingsmomenten tussen de RT-ers en de vakinhoudelijk adviseurs van het HCO en ook ondersteunen de adviseurs de leerkrachten met als doel de leerkrachtvaardigheden te versterken en de kwaliteit te verduurzamen.
 8. De tussenevaluatie uitgevoerd met leerkrachten en RT-ers, waarbij bepaald wordt welke bijsturing nodig is en hoe deze uitgevoerd wordt.
 9. De eindevaluatie van het gehele traject, waarbij gemeten wordt welke vooruitgang de leerlingen gemaakt hebben en welke interventies door de school blijvend kunnen worden ingezet om de leerlingen optimaal te blijven ondersteunen. De evaluatie wordt uitgewerkt in een verslag.

De succesfactoren

De volgende factoren zijn bepalend voor het succes en staan hierbij centraal:

 • Zowel ouders als school leveren een actieve bijdrage. Ouders door het stimuleren van hun kind en doen van het huiswerk. De leerkrachten middels het aanleveren van betrouwbare en recente (toets)gegevens, het afstemmen met zowel ouders en RT-er en het openstaan voor feedback en scholing.
 • Er vindt een gedegen nulmeting plaats, waarbij specifiek gekeken wordt naar leerlingen die sinds de coronacrisis afgeweken zijn van hun eigen leerontwikkeling en die met extra ondersteuning weer op hun eigen niveau terecht komen.
 • Er worden deskundige RT’ers ingezet die werken met handelingsplannen die door onderwijsadviseurs van het HCO zijn opgesteld.
 • De groepjes die begeleid gaan worden bestaan uit maximaal 5 leerlingen, waarbij aan dezelfde doelen gewerkt wordt. Deze doelen zijn specifiek afgestemd op de behoeften van de leerlingen.
 • Binnen de begeleiding is er aandacht voor het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen, vinden er afwisselende werkvormen plaats en wordt er onderling samengewerkt, omdat bewezen is dat peer-tutoring stimulerend werkt.
 • De kwaliteit van de geboden ondersteuning wordt bewaakt en vertaald en naar de situatie in de klas, waarbij leerkrachten verder ondersteund worden.
 • De school wordt, waar nodig, begeleid in het zo goed mogelijk stimuleren van de betrokkenheid van ouders.

De doelgroep

Het traject ‘Vooruit met Leren’ is bedoeld voor scholen in het PO die doelgericht aan de slag willen met een programma dat gericht is op het omgaan met de grote verschillen in leervorderingen van kinderen op school en het optimaliseren van de onderwijskwaliteit op de eigen school.

Experts