Diensten

Onderzoek ernstige spellingproblemen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bij sommige leerlingen blijven na het volgen van het dyslexieprotocol door de school ernstige spellingproblemen bestaan, terwijl de leerling geen ernstige leesproblemen (meer) heeft. Deze leerlingen komen niet in aanmerking voor een vergoed dyslexieonderzoek vanuit de Jeugdwet. In sommige gevallen neemt de school dan de kosten van dit onderzoek voor haar rekening. Anders komen de kosten voor de rekening van ouders/verzorgers.

Met een specifiek onderzoek kan een gespecialiseerde psycholoog/orthopedagoog vaststellen of het om dyslexie gaat. Hiervoor volgt HCO de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD).

Inhoud onderzoek

Voorafgaand aan het dyslexieonderzoek vindt een intakegesprek met ouder(s) plaats. Het onderzoek bestaat uit een diagnostisch onderzoek naar spelling, soms aangevuld met een intelligentieonderzoek. Na het onderzoek maken we een afspraak om de onderzoeksresultaten met ouders en school te bespreken. Tijdens dit gesprek lichten we het onderzoeksverslag mondeling toe. Een dyslexieverklaring wordt afgegeven wanneer het onderzoek aantoont dat er sprake is van dyslexie. Op basis van deze verklaring kan een school speciale maatregelen nemen. Een leerling krijgt dan bijvoorbeeld een aangepaste beoordeling voor spellingfouten.

Experts

Downloads