Diensten

Dyscalculieonderzoek

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In aanloop naar een dyscalculieonderzoek, is het aan te bevelen om eerst zelf een aantal stappen te doorlopen.

Leren rekenen op school

Als een kind moeite heeft met rekenen, kan de leraar verlengde instructie geven. Soms is dit voldoende. Voor sommige kinderen niet. Als na minimaal 6 maanden blijkt dat de rekenproblemen groter of complexer worden heeft het kind intensievere hulp nodig.

Intensieve hulp

Om gerichte hulp te kunnen bieden, is het goed om te weten wat de rekenmoeilijkheden zijn van het kind en waar een kind gevoelig voor is. Het advies is daarom om een reken diagnostisch onderzoek uit te voeren door een leraar of intern begeleider die gespecialiseerd is in rekenen. Deze hulp is intensiever dan de verlengde instructie. Denk al snel aan één uur per week, verspreid over de week. Ouders kunnen met school in overleg, over de vorm en over wat haalbaar en mogelijk is binnen school en eventueel buiten school. Deze hulp wordt beschreven in handelingsplannen (hulpplannen). Als na 6 maanden blijkt dat deze hulp niet genoeg is, kan het kind aangemeld worden voor een specialistischer rekenonderzoek bij HCO.

Rekenonderzoek

Dit rekenonderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog en/of psycholoog, gespecialiseerd in rekenproblemen en dyscalculie. We bekijken hoe het kind precies rekent, waar moeilijkheden liggen en wat kan helpen. Na dit rekenonderzoek is het nog niet mogelijk om een dyscalculieverklaring uit te schrijven. Rekenproblemen zijn vaak complex en misschien gaat het kind vooruit met extra hulp die nog specialistischer is gericht op wat het nodig heeft. Na dit onderzoek staat in het verslag een advies voor verdere hulp beschreven.

Intensieve hulp na het rekenonderzoek

Met de adviezen uit het rekenonderzoek, wordt weer minimaal een half jaar intensieve hulp geboden aan het kind (beschreven in een handelingsplan).
Deze hulp zal minimaal één uur per week, verspreid over de week, gegeven moeten worden. De hulp moet heel specifiek gericht zijn op de onderwijsbehoeften van dit kind. Als blijkt dat het kind ook na deze hulp na een half jaar nauwelijks vooruitgang boekt op rekengebied, kan er een vervolgonderzoek naar dyscalculie komen.

Dyscalculieonderzoek

In het vervolgonderzoek brengen we de vooruitgang ten opzichte van het vorige rekenonderzoek in kaart. Hierbij kijken wij ook naar de hulp die de afgelopen periode is gegeven. Als hier te weinig vooruitgang blijkt én er geen andere verklaringen zijn voor de rekenproblemen, geeft de onderzoeker een dyscalculieverklaring af.

Dyscalculieverklaring

In een dyscalculieverklaring staat welke hulp en voorzieningen de expert adviseert. Een dyscalculieverklaring mag alleen worden afgegeven door een daartoe bevoegde deskundige. Een dyscalculieverklaring kan een leerling recht geven op bepaalde faciliteiten, zoals het gebruik van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens.
Kijk voor meer informatie hierover op de website van Balans > Dyscalculieverklaring

Kosten rekenonderzoek en begeleiding

Onderzoek naar rekenproblemen en intensieve begeleiding voor rekenen worden niet vergoed door de gemeente of de zorgverzekering. De situatie bij dyscalculie is anders dan bij dyslexie. Ouders en school kunnen met elkaar in overleg over de kosten voor onderzoek en begeleiding.

Meer handige informatie vind je op

Balans Digitaal (landelijke oudervereniging) 

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Experts

Downloads