Agenda

Medezeggenschap in het basisonderwijs

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Ieder lid van de medezeggenschapsraad (MR) wil graag enthousiast zijn bijdrage leveren aan de medezeggenschap in de school. Maar begrippen als adviesrecht, instemmingsrecht, reglement, bevoegd gezag en medezeggenschapsreglement roepen bij sommigen eerder een schrikreactie op dan het gevoel daar eens lekker mee aan de gang te gaan.

Doelstelling

Deze cursus heeft als doel kennis en vaardigheden te vergroten ten aanzien van de medezeggenschap in het primair onderwijs, waardoor u beter kunt functioneren binnen de MR. Na deze avond weet u wat uw rechten zijn en welke invloed u kunt uitoefenen op het beleid van de school.

Inhoud

Gedurende deze avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De bevoegdheden van de MR;
  • De relaties van de MR met het bevoegd gezag, directie, ouderraad en personeelsgeleding;
  • GMR;
  • Het dagelijks functioneren van de MR;
  • Drie belangrijke documenten

Daarnaast zal er ruimte zijn om eigen ervaringen uit te wisselen met leden van andere medezeggenschapsraden.

Voor wie?

Bestuurs- en directieleden, leerkrachten en ouders in het (speciaal) basisonderwijs die hun relatie met de MR of hun functioneren daarbinnen willen versterken.

Contactpersoon

Inschrijven