Agenda

Handelingsgericht Werken (SSPOH)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Handelingsgericht Werken (HGW) biedt een heldere en positieve handreiking voor leerkrachten, intern begeleiders en directies. Op veel scholen vormt HGW de basis van de ondersteuningsstructuur en is daarmee gerelateerd aan passend onderwijs voor alle leerlingen en voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het is ook ingebed in de ondersteuningsstructuur van SPPOH, bijvoorbeeld bij het toekennen van extra ondersteuning of het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO.

Aanpak

In deze training over passend onderwijs bespreken we de herziene uitgangspunten en recente ontwikkelingen van Handelingsgericht Werken.
Anno 2017 zijn de uitgangspunten:

• HGW is doelgericht;
• Het gaat om wisselwerking en afstemming;
• Onderwijs- en opvoedbehoeften van leerlingen staan centraal;
• Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er ook toe;
• Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang;
• Betrokkenen werken constructief samen;
• De werkwijze is planmatig en transparant.

Naast de herziene uitgangspunten en recente ontwikkelingen bespreken we de stappen om tot ‘handelingsgericht arrangeren’ te komen. Hierbij komt het multidisciplinaire overleg (MDO) aan bod waarin er gewerkt wordt om van overzicht, via inzicht naar uitzicht te komen. Dit uitzicht kan een passend aanbod op school zijn, een aanvraag van extra ondersteuning of een verwijzing naar een andere school.

Tijdens deze interactieve training is er volop ruimte om ervaringen uit de eigen praktijk te delen en te bespreken. We bekijken samen in hoeverre jouw school werkt volgens de uitgangspunten van HGW, waar nog kansen liggen om meer handelingsgericht te werken en welke veranderprocessen daarbij een rol kunnen spelen.

Doelen

Kennis opdoen over de uitgangspunten en achtergronden van HGW en hoe dit kan bijdragen aan het passend maken van het onderwijs voor een optimale ontwikkeling van leerlingen;
• Aanknopingspunten krijgen om deze uitgangspunten en werkwijzen te koppelen aan de eigen onderwijspraktijk;
• Zicht krijgen op de drie niveaus van onderwijs en ondersteuning en leren wat dit voor de eigen school praktisch inhoud;
• Leren hoe de uitgangspunten van HGW zijn toe te passen tijdens een MDO;
• De stappen kennen van HGA en de plaats binnen de ‘driehoek van ondersteuning’ (zie literatuur);
• Inzicht hebben in de wisselwerking tussen school, ouders en leerkracht in deze kaart kunnen brengen;
• Weten welk effect een individueel arrangement kan hebben op de basisondersteuning;
• Op de hoogte zijn van de verschillende verwijsmogelijkheden binnen de Haagse regio (TLV).

Doelgroep

Intern begeleiders en directeuren

Studiebelasting

• 4 bijeenkomsten van 3 uur
• 4 uur huiswerkopdrachten

Literatuur

Noëlle Pameijer ‘HGW Samenwerken aan schoolsucces’ (deze krijg je bij aanvang van de eerste bijeenkomst)

Contactpersoon